Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-05-06 14:32:01 54.26 KB
Tvarkų aprašai
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-08 21:37:02 48.8 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-08 21:47:29 30.57 KB
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-06 12:33:25 34.87 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2017 m. 2023-04-25 15:40:38 126 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka 2017 m. 2023-04-25 15:40:14 36.94 KB
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2017 m. 2023-04-25 15:39:53 48.09 KB
Mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarka 2017 m. 2023-04-25 15:41:06 30.07 KB
Sprendimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl mokesčio už mokinių ugdymą Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo ir Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2014-10-09 Nr. T-865 2023-05-08 20:28:26 44.51 KB
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašas 2008 m. 2023-05-08 20:28:18 555.75 KB
Taisyklės
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokinių, vežamų mokykliniu autobusu, elgesio taisyklės 2016 m. 2023-04-25 15:34:35 13.69 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021 m. 2023-05-08 21:37:02 67.44 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-05-08 21:37:02 41.09 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-10-25 14:50:38 53.34 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2022-10-25 14:50:39 58 KB
Įvadinė saugos instrukcija mokiniams 2022-10-25 14:50:39 23.27 KB
Priėmimas į gimnaziją
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2013 m. 2023-06-01 22:17:51 51 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-06 15:38:37 39.42 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-05-06 15:38:37 36.28 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:28:50 38 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-06 15:39:01 32.9 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:47 46.62 KB
Inžinieriaus kompiuterininko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:28:01 37.57 KB
Karjeros specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-06 15:29:16 22.79 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 60.5 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 46.26 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 39.56 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-06-05 22:09:42 32.94 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Dujinių įrenginių priežiūros meistro pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 37.95 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 28.13 KB
Pastatų remontininko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 20.66 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 17 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 32.32 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 31.11 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 33.05 KB
Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 36.47 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 32.48 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 29.49 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 38.84 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 31.08 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 2023-06-06 12:27:17 27.71 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 8.20 – 9.05
 • 2. 9.15 – 10.00
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.15 – 16.00